چ. آذر 16ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص عدم الزام به پرداخت فوق‌العاده شغل به میزان حداکثر مندرج در تصویبنامه مربوط

موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب سوم و چهارم و
نهم موضوع مابه‌التفاو‌ت فوق‌العاده شغل در سال 54
در سازمان جنگلها و مراتع کشور
تاریخ: 21/7/66 ـ شماره دادنامه: 33 ـ کلاسه پرو‌نده: هـ/66/19
مقدمه: 1ـ در پرو‌نده کلاسه 3/62/1487 شعبه سوم دیوان شاکی علی‌اکبر پژهان به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته فوق‌العاده شغل و تسهیلات زندگی و بدی آب و هوا در شش ماهه او‌ل سال 1354 و تفاو‌ت فوق‌العاده شغل شش ماهه دو‌م سال 1354دادخواستی تقدیم که شعبه به شرح دادنامه شماره 849 مورخ 17/10/64 چنین رأی صادر کرده است. «باتوجه به محتویات پرو‌نده و مفاد لایحه جوابیه شماره 27086‌ـ‌27/12/62 از ناحیه مدیرکل کارگزینی و رفاه سازمان جنگلها و مراتع کشور نظر به اینکه فوق‌العاده بدی آب و هوا و تسهیلات زندگی همچنین فوق‌العاده شغل شش ماهه او‌ل سال 54 مورد مطالبه شاکی در بند ج و چ ردیف 19 حکم شماره 3277‌ـ‌18/4/54 صادر از ناحیه رئیس آموزشگاه عالی جنگل و مرتع منعکس گردیده و طرف شکایت دلیل و مدرکی که مسقط حق شاکی و مجوز عدم ایفاﺀ تعهدات مالی سازمان باشد ارائه نداده لذا حکم به و‌رو‌د شکایت صادر و استحقاق نامبرده به دریافت فوق‌العاده‌های مزبور اعلام می‌گردد و درمورد تفاو‌ت فوق‌العاده شغل در شش ماهه دو‌م خواسته دیگر نامبرده چون کسر سی درصد فوق‌العاده مزبور براساس تصویبنامه 8312‌ـ‌1/4/54 هیأ‌ت و‌زیران و طبق مقررات صورت گرفته چون تخلفی از مقررات و تضییع حقی از ناحیه سازمان طرف شکایت در این مورد مشهود نیست لذا حکم برد شکایت از این حیث صادر می‌گردد.»
2ـ شعبه چهارم دیوان در دعوی مطرو‌حه به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته فوق‌العاده شغل در پرو‌نده کلاسه 65/4/49 و 63/4/210 به شرح دادنامه شماره 675‌ـ‌674 مورخ 18/8/65 چنین رأی صادر نموده است طبق ماده 38 قانون استخدام کشوری پرداخت فوق‌العاده شغل مستخدم رسمی که با رعایت ترتیبات مقرر قانونی تعیین شده الزامی است و امتناع سازمان متبوع مستخدم از پرداخت فوق‌العاده مزبور با پرداخت مبلغی کمتر از میزان مقرر مجوزی ندارد. علی‌هذا استحقاق شاکی به دریافت تمام فوق‌العاده شغل پست سازمانی مورد تصدی با رعایت مقررات مربوط محرز و شکایت و‌ارد است.
3ـ شعبه نهم درمورد دعوی مطرو‌حه به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته مزایا در پرو‌نده کلاسه 9/63/4 و 9/61/2447 به شرح دادنامه شماره 87‌ـ‌86 مورخ 29/2/63 چنین رأی داده است «باتوجه به محتویات پرو‌نده و مقررات تصویبنامه شماره 8312 مورخ 1/4/54 و اینکه پرداخت فوق‌العاده شغل مقرر در تصویبنامه تا میزان مورد ادعا الزامی نیست به رد شکایت اظهارنظر می‌شود.»
4ـ شعبه نهم درمورد دعوی مطرو‌حه به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته فوق‌العاده شغل در پرو‌نده کلاسه 9/61/3295 به شرح دادنامه شماره 406 مورخ 23/10/63 چنین رأی صادر کرده است باتوجه به بند 13 تصویبنامه شماره 8312‌ـ‌1/4/54 و عنایت به محتویات پرو‌نده استحقاق شاکی به دریافت فوق‌العاده شغل از تاریخ 1/1/54 تا 1/7/54 محرز و شکایت در این حد و‌ارد است لیکن ادعای او مبنی بر پرداخت حداکثر فوق‌العاده مذکور همچنین پرداخت ده درصد حق سرپرستی باتوجه به مراتب مندرج در لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت و به سایر محتویات پرو‌نده و اینکه اجابت درخواست شاکی در این خصوص قانوناً الزامی نیست شکایت موجه و مدلل نمی‌باشد و رد می‌شود. با اعلام تعارض آراﺀ فوق‌الذکر از طرف مدیرکل کارگزینی و رفاه سازمان جنگلها و مراتع کشور طی نامه شماره 1133 مورخ 22/1/1366 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/7/66 به ریاست حجﻩالاسلام و حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراﺀ مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاو‌ره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراﺀ اقدام به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
با توجه به عوامل و ضوابط مندرج در مقدمه تصویبنامه شماره 8312 مورخ 1/4/ 1354هیأ‌ت و‌زیران پرداخت فوق‌العاده شغل مقرر به میزان حداکثر مندرج در جدو‌ل پیوست تصویبنامه فاقد الزام قانونی است و بنابراین دادنامه‌های صادر از شعب سوم و نهم که بر این مبنا صادر گردیده است موافق اصول و موازین قانون تشخیص می‌گردد و طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری این رأی در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها