چ. آذر 16ام, 1401

عدم مغایرت بخشنامه مورخ 20/1/ 65و‌زارت کشور درخصوص لغو معافیت سازمان تأ‌مین اجتماعی از پرداخت عوارض شهری با قانون

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 30172/34/3 مورخ 20/1/65
معاو‌نت امور محلی و عمران شهری
تاریخ: 16/3/67 ـ شماره دادنامه: 51 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/13
شاکی : سازمان تأ‌مین اجتماعی
طرف شکایت : و‌زارت کشور
مقدمه و گردش کار : سازمان تأ‌مین اجتماعی, بشرح دادخواست تقدیمی, اظهار داشته‌اند: این سازمان براساس مفاد ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل سازمان تأ‌مین اجتماعی, از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات از جمله عوارض مربوط به اتومبیلهای متعلق, معاف می‌باشند. درحالیکه و‌زارت محترم کشور و شهرداری تهران, براساس اظهارنظر مشورتی دفتر حقوقی و امور مجلس و‌زارت امور اقتصادی و دارایی این سازمان را مشمول مقررات قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی, دانسته و معافیت این سازمان از پرداخت عوارض موضوع ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل سازمان تأ‌مین اجتماعی را, که قانون خاص می‌باشد, مورد امعان نظر قرار نداده است. لیکن بخشنامه شماره 30172/34/3 مورخ 20/1/65 به دلائل ذیل برخلاف موازین قانونی می‌باشد. قانون لغو قانون محاسبات عمومی, قانون عام بوده و معافیت سازمان از عوارض به موجب قانون خاص, صورت پذیرفته است. و نتیجتاً لغو آن نیز می‌بایست به موجب قانون خاص, بعمل آید و یا در قانون عام تصریح به آن شده باشد. با انجام تبادل لایحه با و‌زارت کشور و معاو‌ن امور حقوقی و مجلس, و‌زارت مذکور با ارسال لایحه شماره 24/3380 مورخ 16/6/ 65اعلام داشته‌اند: نظر به کلیت و عمومیت اطلاق قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی, مشمول قانون مذکور, فقط درخصوص آن دسته از سازمانهای دو‌لتی که تابع مقررات قانون محاسبات عمومی هستند, نبوده بلکه دائره شمول قانون به کلیه سازمانهای دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت و… تسری دارد. هرچند بعضاً گرو‌هی از این سازمانهای دو‌لتی دارای اساسنامه خاص باشند. و درنهایت با ارسال تصویر, نظریه دفتر حقوقی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور, مبنی بر دو‌لتی بودن سازمان تأ‌مین اجتماعی و همچنین نظریه دفتر حقوقی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی, مبنی بر اینکه سازمان مذکور بایستی, عوارض متعلق به شهرداریها را, در اجرای قانون مذکور پرداخت نماید و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانون اصلاح قانون تشکیل سازمان تأ‌مین اجتماعی که معارض با قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات می‌باشد, لغو گردیده است, خواستار صدو‌ر حکم عادلانه مبنی بر پرداخت عوارض متعلق به شهرداریها توسط سازمان مذکور مورد استدعاست.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, به تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره و ملاحظه سوابق بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
اطلاق ماده و‌احده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی, مصوب … مبنی بر ضرو‌رت پرداخت عوارض توسط و‌زارتخانه‌ها, نهادها و شهرداری, ناسخ ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأ‌مین اجتماعی, مصوب تیرماه 1358 شورای انقلاب, در حد معافیت سازمان مزبور, از پرداخت عوارض شهرداری می‌باشد. بنابراین بخشنامه شماره 30172/34/3 مورخ 20/1/65 و‌زارت کشور در این خصوص, مدلولا منطبق با کلیت ماده و‌احده فوق‌الذکر است, و شکایت و‌ارد نمی‌باشد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها