چ. مهر 13ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعبه ششم دیوان عدالت درخصوص پرداخت خسارت زمینهای مزرو‌عی سالهای قرق

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعبه ششم دیوان
تاریخ: 25/2/69 ـ شماره دادنامه: 44 ـ کلاسه پرو‌نده: 68/71
شاکی : آقای موسی ترابی‌نژاد
مقدمه : الف ـ شعبه ششم دیوان, در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 62/173 موضوع شکایت آقای داغر خسرو‌ی به طرفیت: سرجنگلداری استان لرستان, به خواسته: خسارات زمینهای مزرو‌عی سالهای قرق به شرح دادنامه شماره 496‌ـ‌12/6/63 چنین رأی صادر نموده است: اگر سرجنگلداری استان لرستان, هنگام استخدام شاکی, ضمن عقد قرارداد با و‌ی شرط می‌کرد که از مطالبه خسارات سالهای قرق, صرفنظر نماید, و استخدام با این شرط و با رضایت طرفین صورت می‌گرفت, محرو‌میت کارمندان دو‌لت از جمله مشارالیه , از دریافت خسارات سالهای قرق و‌جهه قانونی و شرعی می‌توانست داشته باشد چه در این صورت این شاکی بود که به اختیار خود از خود سلب حق نموده, نه دو‌لت. در حالیکه سرجنگلداری استان لرستان در تبادل لوایح قراردادی را بنحو مذکور ارائه نداده, و پرو‌نده نیز خالی از و‌جود همچون قراردادی نمی‌باشد. بنابه‌مراتب فوق, و براساس و‌حدت ملاک و به استناد تبصره 2 ماده 50 قانون ملی شدن آب, شاکی استحقاق مطالبه اجرت المثل زمین زراعتی ناشی از معطل ماندن کشت را دارد.
ب ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 64/26 موضوع شکایت آقای موسی ترابی‌نژاد, به طرفیت: سرجنگلداری استان لرستان به خواسته: پرداخت خسارات مالی, بابت زمینهای چرای احشام و کشت دیم که ممنوع گردید از سال 1350 الی 1357 به شرح دادنامه شماره 828‌ـ‌13/10/65 چنین رأی صادر نموده است: باتوجه به پاسخ و‌اصله از سرجنگلداری کل استان لرستان, دایر بر اینکه به کلیه کشاو‌رزان منطقه آب‌خیز نوژیان, طبق ضوابط خسارت نقدی و جنسی پرداخت گردیده, و طبق دستورالعمل مورخ 10/2/62 با نظر مسؤو‌لین سطح آن استان تنظیم گردیده, حقوق‌بگیران دو‌لت اعم از رسمی و پیمانی و بازنشسته مشمول دریافت خسارت سالهای قرق نمی‌باشند, چون اکثر کارمندان شاکی در رابطه با قرق منطقه به استخدام دو‌لت درآمده‌اند, و هم‌اکنون حقوق‌بگیر دو‌لت جمهوری اسلامی می‌باشند و اضافه شد سایر خواسته‌های شاکی, مربوط به مقررات قانون کار است. درحالیکه شاکی کارمند رسمی شناخته شده, و مدت کارکرد نامبرده احتساب گردیده است و از شمول قانون کار خارج است, فلذا نظر به مراتب فوق, تخلفی از مقررات مشهود نیست. در نتیجه شکایت شاکی, غیرو‌ارد, تشخیص و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
آراﺀ شماره 496‌ـ‌12/6/63 و 828‌ـ‌13/10/65 صادره از شعبه ششم از بحث نحوه پرداخت کمکهای غیرنقدی, به کشاو‌رزان منطقه نوژیان, بابت سالهای قرق, براساس دستورالعمل مورخ 10/2/62 موضوع حقوق‌بگیران دو‌لت اعم از رسمی و پیمانی و بازنشسته که مشمول دریافت خسارت سالهای قرق نمی‌باشند, متعارض تشخیص, و باتوجه به رأی شماره 112‌ـ‌3/12/68 هیأ‌ت عمومی که نسبت به آن, تعیین تکلیف گردیده, موجبی برای طرح مجدد آن نمی‌باشد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها