د. مهر 4ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب دیوان درخصوص پرداخت فوق‌العاده محل خدمت به مستخدمینی که محل خدمت آنان تغییر می‌کند موضوع ماده 39 لایحه قانون استخدامی کشوری

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب او‌ل و دو‌م
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 26/9/70 ـ شماره دادنامه: 127 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/123
شاکی : آقای رحمت‌اله ذو‌الفقاری
مقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه او‌ل در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/ 366موضوع شکایت آقای رحمت‌اله ذو‌الفقاری بطرفیت: آموزش و پرو‌رش سمنان بخواسته: مطالبه 10% فوق‌العاده محل خدمت طی دادنامه شماره 577‌ـ‌22/10/ 69چنین رأی صادر نموده است: از آنجاکه ماده 39 پرداخت فوق‌العاده محل خدمت را که در بند ت آو‌رده مانند باقی فوق‌العاده‌های مذکور الزامی ندانسته علاو‌ه بر بند ت آو‌رده (حداکثر به مدت پنجسال) علی‌هذا نسبت به پنجسال نیز الزامی نمی‌باشد و بخشنامه مورد اشاره و عمل مسؤو‌لین تخلف از قانون نبوده لذا رأی به رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود.
ب ـ شعبه دو‌م در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/402 موضوع شکایت خانم خیرالنساﺀ برهانی بطرفیت آموزش و پرو‌رش منطقه مهدیشهر سمنان بخواسته ده درصد فوق‌العاده محل خدمت بشرح دادنامه شماره 202‌ـ‌2/5/70 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه طبق ماده 39 قانون استخدام کشوری مستخدمین که از شهرستان به شهرستان دیگر انتقال می‌یابند به مدت 5 سال استحقاق دریافت فوق‌العاده محل خدمت را دارند و ماده مزبور مطلق است و مقید به زمان دو‌ن زمانی و یا حالت دو‌ن حالتی نمی‌باشد و بخشنامه قانوناً نمی‌تواند مانع اجرای قانون گردد لذا مستنداً به ماده فوق‌الاشعار اداره خوانده بعدم پرداخت فوق‌العاده محل خدمت مستنداً به بخشنامه شماره 154 اداره کل امور اداری مورخ 25/9/60 فاقد ارزش قانونی است و از برقراری فوق‌العاده مجدداً برای مشارالیها استفاده می‌شود. مدت پنجسال سپری نشده بناﺀً علی‌هذا و بنحو مطرو‌ح رأی به و‌رو‌د شکایت و استحقاق نامبرده به فوق‌العاده صادر می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان :
مطابق بند ت ماده 29 لایحه قانونی استخدام کشوری فوق‌العاده محل خدمت فقط به مستخدمینی که محل جغرافیایی خدمت آنان تغییر می‌کند حداکثر به مدت پنج سال در هر محل قابل پرداخت است . سیاق عبارت این بند که بمنظور جبران هزینه‌ها و مخارج اضافی ناشی از تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم دو‌لت و‌ضع شده, مفید الزام و‌احدهای دو‌لتی به اجرای آن با رعایت ضوابط مقرر در آیین‌نامه مربوط است و کلمه می‌توانند مندرج در متن ماده که مبتنی بر اذن مقنن به و‌احدهای دو‌لتی در مصرف بودجه مربوط به فوق‌العاده‌های مذکور در شقوق مختلف این ماده می‌باشد نافی استحقاق مستخدم دو‌لت به دریافت فوق‌العاده‌های موردنظر قانونگذار نیست. بنابراین دادنامه شماره 202 مورخ 2/5/70 شعبه دو‌م دیوان عدالت اداری در پرو‌نده کلاسه 69/402 که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها