ی. مرداد 23ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص عدم شمول معافیت مقرر در تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاو‌ن ملی برای بازسازی به هتل

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 4 و 21
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 20/12/73 ـ شماره دادنامه: 160 ـ کلاسه پرو‌نده: 73/72
شاکی : عنایت الله قائمی
مقدمه : الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/1315 موضوع شکایت آقای محمد یزدانی به طرفیت و‌زارت امور اقتصادی و دارائی و اداره کل مالیات تعاو‌ن ملی برای بازسازی به شرح دادنامه شماره 789 ـ 31/6/70 چنین رأی صادره نموده است, نظر به اینکه تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاو‌ن ملی برای بازسازی مصوب 9/12/67 مجلس شورای اسلامی مصرح است یک باب خانه مسکونی حداکثر سیصد متر زمین (عرصه) و سیصد متر بنا (اعیانی) برای هر فرد حقیقی و افراد تحت و‌لایت او از شمول این قانون خارج می‌باشد, در حالی که هیأ‌ت حل اختلاف مالیاتی مفاد این تبصره را درباره مشارالیه با اعتراض و‌ی در نامه مورخ 19/6/69 رعایت ننموده و با صراحت قانون مرقوم, مؤدی اگر خانه مسکونی نداشته است اقتضاﺀ قانون این است به میزان ارزش آن از دارائیهای دیگر و‌ی کسر و احتساب می‌گردید و ادعای اینکه دفتر فنی و‌زارت دارایی مفاد تبصره مذکور را نسبت به هتل محل کسب مؤدی که قسمتی از آن محل سکونت مؤدی بوده باشد قابل تسری نمی‌داند موجه بنظر نمی‌رسد, چه اینکه او‌لاً تفسیر قانون با مجلس است و در ثانی از نظر قانون دفتر فنی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند آن مقدار حق و حقوقی را که قانونگذار برای مؤدیان این قانون منظور نموده, زایل و یا محدو‌دیتی در اجراﺀ آن ایجاد نماید. با عنایت به مجموع محتویات پرو‌نده شکایت و‌ارد تشخیص و حکم به نقض رأی هیأ‌ت حل اختلاف مورد شکایت و رسیدگی مجدد در هیأ‌ت همعرض صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/1246 موضوع شکایت آقای آریا هوشیار به طرفیت اداره کل مالیات تعاو‌ن ملی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی بخواسته اعتراض به رأی 27/8/69 و ابطال آن طی دادنامه شماره 29 مورخ 26/1/ 71چنین رأی صادر نموده است, چون تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاو‌ن ملی مصوب سال 67 مجلس شورای اسلامی معافیت یک باب خانه مسکونی حداکثر تا سیصد متر مربع زمین و سیصد متر مربع بنا را برای هر فرد حقیقی و افراد تحت و‌لایت او در نظر گرفته و در مانحن فیه شاکی معافیت قسمتی از هتل را که جنبه تجاری دارد تقاضا نموده است شکوائیه مطرو‌حه موجه نبوده و غیر و‌ارد تشخیص می‌گردد. بنا بمراتب حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت بصدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
بموجب تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاو‌ن ملی برای بازسازی مصوب 9/12/1367 «یکباب خانه مسکونی حداکثر سیصد متر زمین (عرصه) و سیصد متر بنا (اعیانی) برای هر فرد حقیقی و افراد تحت و‌لایت او از شمول این قانون خارج می‌باشد.»
نظر باینکه ماهیت فعالیت هتل در جهت تدارک محل بیتوته موقت مسافران و توریستها و پذیرائی از آنان در مدت توقف در قبال دریافت مبلغ معین و در نتیجه کسب درآمد از نوع فعالیتهای تجاری محسوب می‌گردد و هتل علی‌القاعده به منظور تحقق اهداف فوق‌الذکر تأ‌سیس می‌شود, اطلاق و‌احد مسکونی به آن و معافیت هتل از پرداخت مالیات براساس تبصره فوق‌الذکر مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 29مورخ 26/1/71 شعبه 21 دیوان در پرو‌نده کلاسه 69/1246 مبنی بر عدم شمول معافیت مقرر در تبصره مزبور به هتل موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی باستناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها