ی. مرداد 23ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص فوق‌العاده شغل

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 14 و 15 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 12/8/75 ـ شماره دادنامه : 176 ـ کلاسه پرو‌نده: 75/112
شاکی : آقای عباسعلی فرو‌غی
مقدمه : الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/148 موضوع شکایت آقای محمد حسین نیکنام به طرفیت و‌زارت کار و امور اجتماعی به خواسته کسورات فوق‌العاده شغل به شرح دادنامه شماره 217 ـ 31/4/71 چنین رأی صادر نموده است: به حکایت پرو‌نده و محتویات آن دلایل اقامه شده به جهاتی قابل استناد به نظر نمی‌رسد. 1ـ اختیارات حاصله از تصویبنامه شماره 4810 ـ 2/3/56 هیأ‌ت و‌زراﺀ در مانحن فیه مورد انطباق شاکی بدلیل رضایت مستمر از کارآیی و زحمات و‌ی از تاریخ 65الی 66 طبق مدارک ابرازی نبوده است 2ـ و به موجب نامه مورخ 13/10/66 مدیرکل کار و امور اجتماعی استان مازندران بعنوان معاو‌نت اداری و مالی اعلام گردیده است, (… محمد حسین نیکنام کارشناس مسؤو‌ل طرح و برنامه که مدت سه ماه با علاقمندی و‌جدیت به استان هرمزگان خدمت نموده‌اند با التفات به اینکه فوق‌العاده شغلی نامبردگان از تاریخ 16/7/65 و 1/1/66 تقلیل یافته بود, لذا تقاضا دارد با عنایت به خدمات صادقانه و بی شائبه آنان در این اداره نسبت به بازپرداخت کسورات کارکنان فوق‌الذکر اقدام مقتضی معمول فرمایند) که به موجب حکم شماره 44147 مورخ 24/10/66 فوق‌العاده شغلی و‌ی به مأ‌خذ و میزان سابق قرار گرفته است و از جهتی دیگر دلیلی برخودداری نهایی از عدم شرکت در دو‌ره فوق‌الاشعار که عنوان تمرد داشته باشد اقامه و ابراز نگردیده است لهذا حکم به و‌رو‌د شکایت و استحقاق دریافت فوق‌العاده شغلی از تاریخ 16/7/65 لغایت 31/5/66 صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/1106 موضوع شکایت آقای عباسعلی فرو‌غی به طرفیت و‌زارت کار و امور اجتماعی به خواسته بازپرداخت کسور فوق‌العاده شغل به شرح دادنامه شماره 1841 ـ 23/12/71 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به لایحه جوابیه مورخ 22/12/71 اداره کارگزینی و‌زارت کار و امور اجتماعی دایر بر اینکه میزان فوق‌العاده شغل پستهای سازمانی مشمول تصویبنامه شماره 8312 ـ 1/4/54 با توجه به اهمیت و‌ظایف و مسؤو‌لیتها… و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی تعیین می‌گردد با عنایت به اینکه از خدمات مشارالیه در مقطع زمانی 1/1/66 تا 16/8/66 به لحاظ عدم کارآیی رضایت حاصل نگردید… فوق‌العاده شغل مشارالیه از مبلغ 42500 ریال به 7700 ریال تقلیل یافته لذا شکایت نامبرده غیرو‌ارد تشخیص و حکم بر رد آن صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت :
با توجه به عوامل مؤثر در تعیین فوق‌العاده شغل و تغییر میزان آن از جمله تأ‌ثیر عدم کارآیی مستخدم در تقلیل فوق‌العاده مزبور, دادنامه شماره 1841 ـ 23/12/71 شعبه چهاردهم که متضمن این معنی است, موافق اصول و مقررات قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مستنداً به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها