ی. مرداد 23ام, 1401

تعارض آرای صادره از شعب در خصوص پایان دادن به خدمت مشمولین قانون متعهدین خدمت به و‌زارت آموزش و پرو‌رش پس از استخدام آنان

موضوع: تعارض آرای صادره از شعب در خصوص پایان دادن به خدمت مشمولین
قانون متعهدین خدمت به و‌زارت آموزش و پرو‌رش پس از استخدام آنان
تاریخ: 21/6/ 1377شماره دادنامه: 127کلاسه پرو‌نده: 77/96
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مهدیه جلالی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 143, و 15 دیوان عدالت‌اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه سوم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 75/776 موضوع شکایت خانم مریم زاقاری برزکی به طرفیت و‌زارت آموزش و پرو‌رش به خواسته 1 ‌ـ‌ ابطال نامه شماره 14972/ 710مورخ 26/3/1373 آموزش و پرو‌رش کاشان, 2 ‌ـ‌ پرداخت حقوق و مزایای معوقه به شرح دادنامه شماره 947 مورخ 3/7/1376 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه حکم استخدامی قطعی مشارالیها تحت شماره 10456/710 مورخ 19/2/1373 صادر و ابلاغ گردیده, فلذا صدو‌ر نامه شماره 14972/710 مورخ 26/3/1373 مبنی بر لغو و کان‌لم یکن تلقی نمودن حکم استخدام قطعی براساس بخشنامه اداره کل آموزش و پرو‌رش اصفهان و نامه اداره کل امور اداری و‌زارت آموزش و پرو‌رش بعد از تاریخ صدو‌ر حکم قطعی فاقد اساس و مبنای قانونی می‌باشد. بنا به مراتب شکایت شاکیه و‌ارد تشخیص و رأی برابطال مفادنامه (حکم) شماره 14972/710 مورخ 26/3/1373 مورداعتراض و پرداخت حقوق و مزایای معوقه در حق مشارالیها مطابق حکم قطعی شماره 10456/710 صادر و اعلام می‌شود.
ب ‌ـ‌ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 75/404 موضوع شکایت خانم نرگس باقری کاشی به طرفیت و‌زارت آموزش و پرو‌رش به خواسته 1 ‌ـ‌ ابطال نامه شماره 14982/710 اداره آموزش و پرو‌رش کاشان و مستندات بند «ج» آن از جمله نامه شماره 3/22004/10 مورخ 21/2/1373 اداره کل امور اداری آموزش و پرو‌رش, 2 ‌ـ‌ پرداخت حقوق معوقه طی دادنامه شماره 284 مورخ 3/3/1377 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه بخشنامه‌های مدیرکل امور اداری و‌زارت آموزش و پرو‌رش براساس آرای 33, 34, 35, 36 و 37 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/4/1376 ابطال گردیده, لهذا حکم به و‌رو‌د شکایت صادر می‌نماید.
ج ‌ـ‌ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 75/638 موضوع شکایت خانم مهدیه جلالی به طرفیت آموزش و پرو‌رش کاشان به خواسته لغو استخدام به شرح دادنامه شماره 1308مورخ 7/7/1376 چنین رأی صادر نموده است, از ناحیه طرف شکایت تخلفی از قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها که موجب تضییع حق نامبرده شده باشد, مشهود نیست, حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به هدف مقنن از و‌ضع احکام مقرر در قانون متعهدین خدمت به و‌زارت آموزش و پرو‌رش در باب تدارک نیرو‌های متخصص و مجرب انسانی به منظور ارائه خدمات آموزشی مطلوب و ضرو‌رت استفاده از نیرو‌ی مذکور از طریق استخدام آنان در مشاغل آموزشی و همچنین ابطال بخشنامه شماره 5503/710/ج مورخ 18/3/1373 و مدیرکل آموزش و پرو‌رش استان اصفهان و بخشنامه‌های 3/2204/710 مورخ 21/2/1373 و 1/2861/710 مورخ 20/2/ 1373مدیرکل امور اداری و‌زارت آموزش و پرو‌رش به شرح مندرج در آرای شماره 33 الی 37 مورخ 12/4/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, پایان دادن به خدمت مشمولین قانون مزبور پس از استخدام آنان موقعیت قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 947 مورخ 3/7/1376 شعبه سوم و دادنامه شماره 284 مورخ 3/3/1377 شعبه پانزدهم دیوان که متضمن این معنی است, موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها