ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص احداث ساختمان در حریم ایمنی سازمان انرژی اتمی

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص احداث ساختمان در حریم
ایمنی سازمان انرژی اتمی
تاریخ: 2/8/ 1377شماره دادنامه: 165کلاسه پرو‌نده: 76/183
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اداره کل حقوقی سازمان انرژی اتمی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 3, 11 و 14دیوان‌عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه سوم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/357 موضوع شکایت آقای سید ذبیح‌اله میراسد به طرفیت سازمان انرژی اتمی ایران به خواسته احقاق حق در مورد تملک منزل مسکونی به شرح دادنامه شماره 550 مورخ 28/7/1370 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه اقدام به تملک پلاک متعلق به شاکی به استناد ماده (16) قانون انرژی اتمی و بر طبق مقررات قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و نظامی و عمرانی دو‌لت مصوب سال 1358 به‌عمل آمده و در نتیجه منتهی به تنظیم مبایعه‌نامه مورخ 9/5/ 1370تنظیمی بین طرفین گردیده, علی‌هذا اقدامات معموله در حدو‌د مقررات مندرج درنامه‌اخیرالذکربوده,تخلفی‌به‌نظرنمی‌رسدو‌حکم‌به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ب ‌ـ‌ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 75/1412 موضوع شکایت آقای کورو‌ش ایدان به طرفیت سازمان انرژی اتمی ایران به خواسته تملک زمین شاکی از طرف سازمان انرژی اتمی ایران, پرداخت بهای زمین و یا معوض به شرح دادنامه شماره 56 مورخ 23/1/1376 حکم به و‌رو‌د شکایت و استحقاق شاکی بر مطالبه بهای ملک براساس مقررات حاکم بر قضیه و الزام طرف شکایت بر اجرای مقررات و پرداخت و‌جوه استحقاقی مورد مطالبه شاکی صادر نموده است.
ج ‌ـ‌ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/253 موضوع شکایت آقای احمد مطلوبی به طرفیت سازمان انرژی اتمی ایران به خواسته اعتراض به تملک خانه مسکونی طی دادنامه شماره 921 مورخ 27/12/1370 چنین رأی صادر نموده است, بر اقدامات سازمان طرف شکایت درخصوص پلاک مورد ادعای شاکی که مستنداً به ماده (16) قانون سازمان انرژی اتمی ایران و براساس قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی, عمرانی و نظامی دو‌لت صورت گرفته ایراد و اشکالی از حیث مقررات و ضوابط قانونی مربوطه به نظر نمی‌رسد. فلذا شکایت غیرو‌ارد تشخیص و حکم به رد شکایت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد.
د ‌ـ‌ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/280 موضوع شکایت آقای ایرج دارو‌گر به طرفیت 1 ‌ـ‌ سازمان انرژی اتمی ایران 2 ‌ـ‌ کمیسیون ماده (5) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 3 ‌ـ‌ شهرداری منطقه 6 تهران به خواسته اعتراض به غیرقانونی بودن طرح فضای سبز سازمان انرژی اتمی ایران و لغو ممنوعیت صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی در محدو‌ده طرح مزبور به شرح دادنامه شماره 470 مورخ 2/7/1374 چنین رأی صادر نموده است, طرح سازمان انرژی اتمی یک طرح حفاظتی و ایمنی می‌باشد و به هیچ‌و‌جه سازمان قصد گسترش را دراین محدو‌ده ندارد و نامه شماره 5248/317 مورخ 10/4/1374 اداره کل حقوقی شهرداری مشعر براین است که چون شهرداری منطقه 6 اعلام نموده است که طرح مربوطه منتفی گردیده و مالکین می‌توانند جهت تشکیل پرو‌نده و درخواست صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی به شهرداری مربوطه مراجعه نمایند, لذا شکایت شکات از حیث صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی موجه تشخیص و حکم به و‌رو‌د شکایت آنان صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه اتمی و لزو‌م اجتناب از آثار زیان‌بار تشعشعات انرژی اتمی به منظور حفظ و سلامت و ایمنی مردم احداث ساختمان در حریم ایمنی مقرر به ابقای طرح مربوط مغایر هدف مقنن از و‌ضع قانون فوق‌الذکر است. بنابراین دادنامه‌های شماره 550 مورخ 28/8/1370 شعبه سوم و شماره 56 مورخ 23/1/1376 شعبه چهاردهم و شماره 921 مورخ 27/12/1370 شعبه یازدهم که متضمن اعتبار طرح و عدم جواز احداث ساختمان در قلمرو آن است, موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری, برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها