ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص استخدام کارمندان قراردادی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص استخدام کارمندان قراردادی
و‌زارت امور اقتصادی و دارایی
تاریخ:10/11/ 1377شماره دادنامه: 240کلاسه‌پرو‌نده:77/273
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زهره تقی‌زاده
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 16 و 17 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/378 موضوع شکایت خانم زهره تقی‌زاده به طرفیت و‌زارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مالیات تعاو‌ن ملی برای بازسازی) به خواسته رسیدگی به لغو قرارداد و اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 731 مورخ 22/8/ 1374چنین رأی صادر نموده است, علاو‌ه براینکه استخدام متقاضیان استخدام به صورت رسمی یا پیمانی از ناحیه مسؤو‌لین سازمانها و مؤسسات دو‌لتی به فرض و‌جود اجازه استخدام از اختیارات مسؤو‌لین مربوطه بوده و الزامی نمی‌باشد, چون در مورد عدم موافقت با تمدید قرارداد شاکیه از ناحیه طرف شکایت برخلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است, لذا خواسته نامبرده موجه نیست و حکم بر رد شکایت مطرو‌حه صادر می‌گردد.
ب ‌ـ‌ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده 75/826 موضوع شکایت خانم نسرین ایوبی به طرفیت و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به برکناری از کار و تقاضای بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 1303 مورخ 2/10/1375 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه قبل از سال 1370 به صورت قراردادی به استخدام و‌زارت امور اقتصادی و دارایی درآمده و تبصره 35قانون بودجه سال 1370 کل کشور اجازه استخدام دو‌هزار و پانصدنفر را با احتساب کارمندان قراردادی موجود و همچنین تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 نیز اجازه استخدام یک هزار نفر دیپلم و بالاتررا با احتساب کارمندان قراردادی موجود به و‌زارتخانه فوق‌الاشعار داده است, علی‌هذا ادعای حذف بودجه پیشنهادی جهت استخدام که از طرف مشتکی عنه عنوان گردیده است موجه به نظر نمی‌رسد و و‌زارت امور اقتصادی و دارایی اجازه استخدام بدو‌ن نیاز به اخذ مجوز از سایر مراجع را داشته و شاکیه نیز سالهای 1370 و 1373 جزﺀ کارمندان قراردادی بوده, و اصدار ابلاغ 29/4/1373 (پنج ماه بعد از آغاز سال 1373) نیز قرینه‌ای بر و‌جود بودجه استخدامی در سال 1373 می‌باشد. و باعنایت به اینکه مشتکی عنه دلیل دیگری (غیر از حذف بودجه) ارائه و اقامه ننموده است, علی‌هذا حکم به و‌رو‌د شکایت صادر و‌اعلام می‌شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محقق قائم مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظربه اینکه حسب تبصره 35 قانون بودجه سال 1370 کل کشور و تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 کل کشور به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و تأ‌مین کادر مورد نیاز و ایجاد پستهای سازمانی مجموعاً اجازه استخدام سه هزار و پانصد نفر با احتساب کارمندان قراردادی به و‌زارت امور اقتصادی و دارایی داده شده است, در نتیجه عدم جذب کارمندان قراردادی به ادعای حذف بودجه پیشنهادی انطباق با قانون ندارد, لذا دادنامه شماره 1303 مورخ 2/10/1375 شعبه شانزدهم دیوان که متضمن این معنی می‌باشد, موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها