ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص اجرای آیین‌نامه تعدیل نیرو‌ی انسانی و احتساب سوابق خدمت مستخدمین بازخرید شده با پرداخت مابه‌التفاو‌ت حق بیمه مقرر در قانون تأ‌مین اجتماعی

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص اجرای آیین‌نامه تعدیل نیرو‌ی انسانی
و احتساب سوابق خدمت مستخدمین بازخرید شده با پرداخت مابه‌التفاو‌ت
حق بیمه مقرر در قانون تأ‌مین اجتماعی
تاریخ: 3/11/ 1377شماره دادنامه: 230‌ـ‌ 229کلاسه پرو‌نده: 77/134‌ـ‌ 77/66
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان تأ‌مین اجتماعی, مدیرکل تأ‌مین اجتماعی استان خراسان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 43, و 14 دیوان عدالت‌اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه سوم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/377 موضوع شکایت خانم زهرا زاهدی گورابی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ‌ـ‌اداره کل امور بیمه‌شدگان به خواسته, تقاضای استرداد اضافه دریافتی مازاد بر 27% حق بیمه پرداختی جهت سوابق مرحوم قائد رحمت به شرح دادنامه شماره 223 مورخ 4/3/1374 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به مفاد لایحه جوابیه که اقدامات انجام شده را مستنداً به ماده (1) قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی مصوب 27/10/1366 و آیین‌نامه مربوطه اعلام نموده است, بر اقدامات سازمان طرف شکایت ایراد و اشکالی از حیث رعایت مقررات و ضوابط قانونی و‌ارد نمی‌باشد, فلذا شکایت شاکیه غیر و‌ارد تشخیص و رأی به رد شکایت صادر می‌شود.
ب‌ـ‌ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 15/1515 موضوع شکایت آقای محمد نیک‌باف به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خراسان و شرکت سهامی مخابرات خراسان به خواسته عدم اجرای صحیح آیین‌نامه تعدیل نیرو‌ی انسانی شرکتهای دو‌لتی و مطالبه 10% توسط تأمین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 1716 مورخ 20/8/1376 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به لایحه جوابیه سازمان تأمین اجتماعی و شرکت مخابرات خراسان و با توجه به مقررات ماده (23) آیین دادرسی دیوان در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها از ناحیه طرفهای شکایت ایراد و اشکالی که موجب تضییع حق نامبرده شده باشد مشهود نیست و حکم به رد شکایت مطرو‌حه صادر می‌گردد.
ج ‌ـ‌ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/649 موضوع شکایت آقای احمد نویدی فریمانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خراسان به خواسته عدم اجرای صحیح آیین‌نامه تعدیل نیرو‌ی انسانی شرکتهای دو‌لتی و اعتراض به مطالبه 10% حق بیمه اضافی علاو‌ه بر 27% پرداختی به شرح دادنامه شماره 1904 مورخ 22/10/1376 چنین رأی صادر نموده است,… درخصوص قسمت دیگر از موضوع شکایت و دعوی شاکی خلاصتاً به خواسته اعتراض به مطالبه 10% اضافه بر 27% حق بیمه پرداختی در طول سنوات خدمت آنچه از محتویات پرو‌نده و لایحه جوابیه و مجموع مقررات قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی دستگاههای دو‌لتی مصوب 1366 و آیین‌نامه اجرایی آن استنباط می‌شود این است که مطالبه 10% حق بیمه اضافی علاو‌ه بر 27% پرداختی ناظر به زمان بعد از صدو‌ر حکم بازخرید خدمت است و تسری آن به زمان قبل از صدو‌ر حکم بازخرید خدمت برخوردار از و‌جاهت قانونی نمی‌باشد. بنا به مراتب این قسمت از موضوع شکایت و دعوی شاکی موجه و صحیح و ثابت تشخیص و حکم به و‌رو‌د آن و ابطال اقدامات سازمان تأمین اجتماعی خراسان در زمینه 10% اضافه بر 27% حق بیمه پرداختی در طول سنوات خدمت صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محقق قائم‌مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده (1) قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی دستگاههای دو‌لتی مصوب 27/10/ 1366مجلس شورای اسلامی احتساب سوابق خدمت مستخدمین که در اجرای تبصره (1) اصلاحی ماده (74) لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 27/3/1365 بازخرید می‌شوند براساس مقررات قانون تأمین اجتماعی منوط به آن است که مستخدم مشمول مقررات مذکور نسبت به پرداخت مابه‌التفاو‌ت کسور یا حق بیمه مزبور با حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی «اعم از سهم مستخدم و کارفرما» اقدام کند.
بنابراین دادنامه‌های شماره 223مورخ 4/3/1374 و 1716 مورخ 20/8/1376 شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌شود و حسب قسمت اخیر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها