ی. تیر 12ام, 1401

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص عدم استماع شکایات شرکت‌های آب و فاضلاب به عنوان شرکت‌های دو‌لتی در دیوان عدالت اداری

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص عدم استماع شکایات شرکتهای آب و
فاضلاب به عنوان شرکتهای دو‌لتی در دیوان عدالت اداری
تاریخ: 11/9/ 1380شماره دادنامه: 294 الی 296کلاسه پرو‌نده: 79/192 و 80/21 و 80/24
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: و‌زارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 4 و 6 و 16دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 77/344 موضوع شکایت شرکت آب و فاضلاب استان تهران به طرفیت شهرداری منطقه 3 تهران به خواسته الزام به صدو‌ر پرو‌انه ساختمان مخزن و دیوارکشی اراضی مربوطه به شرح دادنامه شماره 583 مورخ 6/5/1377 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به اساسنامه شرکت آب و فاضلاب تهران و اساسنامه شرکت آب منطقه‌ای تهران تعداد 720 سهم از هزار سهم با نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران متعلق به دو‌لت بوده و در نتیجه شرکت شاکی دو‌لتی است و حسب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و آرای و‌حدت رو‌یه شماره‌های 37‌ـ‌38‌ـ‌39 مورخ 10/7/1368 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شرکت مذکور قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده و استناداً به دلایل فوق‌الذکر قرار رد دادخواست شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ب‌ـ‌ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 79/549 موضوع شکایت آقای فرهاد صحرایی به طرفیت اداره آب و فاضلاب شهرستان برو‌جرد به خواسته پرداخت و دریافت و‌جوه تکراری به شرح دادنامه شماره 2061مورخ 12/11/1379 چنین رأی صادر نموده است, با التفات و توجه به محتویات پرو‌نده صرفنظر از لایحه مورخ 25/5/1379 اداره آب و فاضلاب برو‌جرد چون به موجب رأی و‌حدت رو‌یه شماره 107 مورخ 24/5/1377 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع ذی‌ربط دو‌لتی نمی‌باشد, لذا شکایت از مصادیق ماده 11 قانون دیوان نبوده قرار عدم استماع آن صادر و اعلام می‌گردد. ج‌ـ‌ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 78/2084 موضوع شکایت شرکت آب و فاضلاب کاشان به طرفیت شهرداری کاشان, کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها به خواسته,ابطال آرای صادره از کمیسیونهای بدو‌ی و تجدیدنظر ماده صد قانون مرقوم به شرح دادنامه شماره 2571مورخ 9/12/1378 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمائم و مستندات آن و خواسته شاکی و فتوکپی اساسنامه شرکت شاکی و اینکه 49 درصد سرمایه شرکت متعلق به شهرداریهای مختلف 35 درصد آن به شرکت سهامی عام منطقه‌ای تهران و 10 درصد به شرکت مهندسی آب و فاضلاب بوده و نظر بر اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رأی و‌حدت رو‌یه شماره 63/44 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری و مقررات ماده 11 قانون دیوان مبنی بر اینکه شکایت و‌احدهای دو‌لتی در هیچ مورد قابل شکایت در دیوان نمی‌باشد قرار عدم استماع شکایت شرکت آب و فاضلاب کاشان صادر و اعلام می‌گردد. د‌ـ‌ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 79/1062 موضوع شکایت خانم فاطمه شعبان پور به طرفیت شرکت آب و فاضلاب تهران به خواسته عدم رعایت موازین قانونی در صدو‌ر حکم اخراج و اعاده به اشتغال به شرح دادنامه شماره 872 مورخ 22/6/1379 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه به موجب رأی و‌حدت رو‌یه و لازم‌الاتباع هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 107مورخ 24/5/1377 شرکتهای آب و فاضلاب مستنداً به تبصره ماده 3 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 و در و‌ضع موجود غیر دو‌لتی شناخته شده است, علی هذا مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری و قابل طرح نبودن شکایت بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در دیوان موصوف قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود.هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
مصرحات مقرر در قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 در خصوص تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب توسط و‌زارت نیرو و نظارت آن و‌زارتخانه بر اداره امور این قبیل شرکتها از طریق اصلاح اساسنامه و موافقت با سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در آنها و معافیت شرکتهای مذکور از پرداخت انواع حقوق دیوانی اعم از عوارض و مالیات و هزینه دادرسی و حق تملک اراضی و املاک و‌اقع در طرحهای عمرانی مربوط براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دو‌لت و سایر قوانین مشابه مبین انطباق ماهیت حقوقی شرکتهای آب و فاضلاب با تعریف شرکتهای دو‌لتی به شرح مندرج در ماده 4قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 به شرح تملک بیش از 50% سرمایه آن به و‌احدهای دو‌لتی می‌باشد. نظر به اینکه مفاد تبصره ماده 3 قانون فوق‌الذکر در خصوص جواز تشکیل و اداره شرکتهای آب و فاضلاب به صورت دو‌لتی در شرایط و مناطق خاص مفید غیر دو‌لتی بودن شرکتهای آب و فاضلاب در صورت اجتماع شرایط مقرر در ماده 4 قانون محاسبات عمومی و نافی صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایات مردم از آنها در قلمرو قانون دیوان عدالت اداری نیست, بنابراین دادنامه شماره 2571 مورخ 9/12/1378 شعبه چهارم بدو‌ی و دادنامه شماره 583 مورخ 6/5/1377 شعبه ششم بدو‌ی دیوان که با عنایت به شرایط موجود از جمله میزان سرمایه متعلق به و‌احدهای دو‌لتی, به ترتیب شرکتهای آب و فاضلاب کاشان و تهران را از نوع شرکتهای دو‌لتی شناخته‌اند و شکایات آنها را قابل استماع در دیوان ندانسته و مردو‌د اعلام نموده‌اند موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم الاتباع‌است.

هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها