چ. خرداد 4ام, 1401

تعارض آراء راجع به مصوبه مربوط به جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه

رأی شماره281 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء راجع به مصوبه مربوط به جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه

شماره هـ/90/597 مورخ: 1390/7/25

تاریخ دادنامه: 11/7/1390

شماره دادنامه: 281

کلاسه پرونده: 90/597

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان: قضات شعبه اول دیوان عدالت اداری

موضوع طرح و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: قضات شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب درخواست تقدیمی اعلام کرده‎اند در ارتباط با برخورداری از امتیازات مقرر در آیین‎نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، موضوع مصوبه شماره 17814/ت30987هـ مورخ 12/7/1383 هیأت وزیران دو رأی متهافت از شعبه اول دیوان صادر شده است رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‎اند.

گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:

الف ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1/1054 با موضوع دادخواسـت آقای عبدالکریم نوکـندی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم اجرای مصوبه شماره 17814/ت30987هـ مورخ 12/7/1383، هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره 513 مورخ 5/3/1387 مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است:

« شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که بر اساس مصوبه مربوط به جذب و نگهداری نیروی انـسانی نخبه، استحقاق برخورداری از امتیازات مربوط به نخبگان [که در آیین‎نامه مزبور مندرج است] را دارد، لیکن اداره طرف شکایت از برقراری امتیازات مزبور در حق وی خودداری کرده است و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، که این شعبه با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که به موجب بند (د) ماده 2 آیین‎نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، رتبه‎ اول دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر که از طریق سازمان سنجش پذیرش و جزء افراد نخبه تشخیص و معرفی شده‎اند و با توجه به این که به دلالت گواهی شماره 606/5/8 مورخ 11/8/1378 مدیر گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان شاکی حایز رتبه اول کارشناسی ارشد رشته جغرافیا شده است و بر خلاف دفاعیات اداره طرف شکایت متن ماده 2 آیین مورد استناد در فوق به صورت مطلق، دارندگان مدرک کارشناسی ارشد را که حایز رتبه اول شده‎اند، جزء افراد نخبه معرفی کرده است لذا شامل شاکی که قبل از تصویب مصوبه مزبور فارغ‌التحصیل شده است نیز هست. علی‎هذا خواسته موجه تشخیص و به ورود شکایت نامبرده دایر بر استحقاق مشارالیه در برخورداری از امتیازات مربوط به نخبگان حکم صادر و اعلام می‎دارد این رأی قطعی است.»

ب ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/88/550 با موضوع دادخواست آقای محمد مسیبی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم اجرای مصوبه شماره 17814/ت30987هـ مورخ 12/7/1383 هیأت وزیران، به موجب دادنامه شماره 1255 مورخ 4/7/1388 مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است:

« شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که بر اساس مصوبه یادشده مربوط به جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، مستحق برخورداری از امتیاز مربوط به نخبگان به شرح بندهای (الف) و (د) آیین‎نامه مزبور است. لیکن اداره طرف شکایت از برقراری امتیازات مزبور در حق وی خودداری کرده است، لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ مشتکی‎عنه ثبت شده به شماره 2444 مورخ 4/6/1388، نظر به این که حسب مدارک منضم به دادخواست، قبولی و کسب رتبه اول توسط شاکی در کارشناسی ارشد پیش از تصویب‎نامه یادشده بوده است به علاوه آن که حسـب پاسخ طرف شکایت، استـخدام شاکی نیز پیش از تصویب‎نامه یاد شده بوده است و از طرفی با توجه به تبصره ماده 4 تصویب‎نامه مزبور شامل افرادی می‎شود که در پستهای کارشناسی، مشاور و مدیریت و سایر مشاغل مشابه که به تصویب شورای امور اداری کشور خواهد رسید، اشتغال می‎یابند حال آن که شاکی مشمول شاغلان طرح طبقه‎بندی مشاغل معلمان است. علی‎هذا با عنایت به جمیع مراتب مذکور و توجهاً به ماده 4 قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات مگر در صورت تصریح مقررات مربوطه و به لحاظ سکوت مصوبه از حیث تسری آن به افراد واجد شرایط قبل از تاریخ تصویب آن، حکم به رد شکایت مطرح شده صادر و اعلام می‎دارد. رأی صادر شده با توجه به قسمت ذیل ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385قطعی است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

ضمن احراز وجود تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار، موضوع تابع رأی وحدت رویه قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 17 مورخ 6/2/1389 تشخیص داده شد و رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 513 مورخ 5/3/1387 مبنی بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی با استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها